Realizacja K.Z.

Rozstrzygnięcie konkursu

 Dyrektor Kościerskiego Domu Kultury zaprasza do składania ofert na udostępnienie miejsca na sprzedaż napojów alkoholowych oraz gastronomii podczas imprezy: XXV Światowy Zjazd Kaszubów w dniu 06 lipca 2024 roku na parkingu przy Hotelu Gryf w Kościerzynie przy ulicy Ogrodowej.

WYNIKI KONKURSU:

jpg:   strona 1, strona 2

pdf:   wyniki - konkurs gastronomia 2024

 

 ............................................................................................................

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Dyrektor Kościerskiego Domu Kultury

im. Józefa Wybickiego

ul. Długa 31, 83-400 Kościerzyna

 zaprasza do składania ofert

na udostępnienie miejsca na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz gastronomii podczas imprezy:

XXV Światowy Zjazd Kaszubów w dniu 06 lipca 2024 roku na parkingu przy Hotelu Gryf w Kościerzynie przy ulicy Ogrodowej.

 

1. Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia:

 • Podczas imprezy łączna powierzchnia to min.1500 m2, max.2000 m2.

2. Zakres obowiązków oferenta.

 • Oferent musi zapewnić:

 - minimum 800 miejsc siedzących pod parasolami na terenie ogródka gastronomicznego podczas imprezy XXV Światowy Zjazd Kaszubów;

 • Oferent musi zapewnić:

- minimum 15 szybkich nalewaków do piwa typu rollbar (ogółem liczy się

ilość urządzeń a nie ilość kranów na poszczególnych urządzeniach);

 • czas sprzedaży napojów alkoholowych:

 - podczas imprezy w godz. 13:00 – 22:30;

 • zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania ze stoiska gastronomicznego;
 • zdobycia i okazania stosownego jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskanego od Gminy Miejskiej Kościerzyna;
 • bezpiecznego i zgodnego z przepisami przyłącza energetycznego w wyznaczonym miejscu, w tym odpowiedniego kabla i wtyczek;
 • przestrzegania wytycznych i obowiązków w zakresie żywienia i podawania żywności zgodnie z zaleceniami Sanepidu;
 • oferent zobowiązuje się do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru wyłączności, jak również posprzątania tego terenu po imprezie.

3. Zakres obowiązków organizatora imprezy:

 • Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Oferentowi placu zgodnie z pkt. 1 niniejszego zaproszenia;
 • utrzymanie czystości we wszystkich miejscach nieobjętych wyłącznością Oferenta w trakcie imprezy i po imprezie;
 • zapewnienie programu artystycznego;
 • odgrodzenia placu imprezy masowej, na którym obowiązuje zakaz podawania napojów alkoholowych w sposób trwały i zapewniający swobodną pracę Oferenta;
 • zapewnienie ochrony imprezy.

4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Wywoławcza opłata z tytułu udostępnienia nieruchomości za dzień, w którym odbywa się impreza wynosi:

 • 10.000,00 zł netto + 23% podatku VAT.

5. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami konkursu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z rozmieszczeniem terenu w dniach:od dnia 27 maja do dnia 31 maja 2024 roku w godzinach 9:00-14:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem telefonu:       508 150 688.

6. Termin i miejsce składania pisemnych ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie KDK przy ul. Długiej 31 w Kościerzynie do dnia 06 czerwca 2024 roku do godziny 15:00, w trwale zamkniętych kopertach z napisem „Oferta gastronomiczna 2024”.

7. Pisemna oferta powinna zawierać.

 • imię, nazwisko i adres Oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia oferty;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu;
 • oferowaną kwotę netto opłaty za udostępnienie terenu, przy czym nie może być ona niższa od stawki wywoławczej;
 • oświadczenie o zapewnieniu wystarczającej ilości miejsc siedzących    oraz wystarczającej liczbie nalewaków;
 • prezentację zdjęć/folderów proponowanych stoisk gastronomicznych;
 • przedstawienie pełnego asortymentu proponowanego do podawania na stoisku;
 • opis stoiska – zagospodarowanie, rodzaje zabudowy, ilość miejsc siedzących, oświetlenie stoiska;
 • aktualne pozwolenia wymagane w zakresie prowadzonej przez Oferenta działalności i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych;
 • dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z Organizatorem imprez.

8. Termin, warunki i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w sali nr 5, parter, Kościerski Dom Kultury, ul. Długa 31.

9. Wybór oferty.

Dyrektor Kościerskiego Domu Kultury weźmie pod uwagę poniższe kryteria wpływające na atrakcyjność oferty:

 • zaproponowane warunki finansowe;
 • różnorodność i atrakcyjność ogródka gastronomicznego.
 • dodatkowe atrakcje , które może zaproponować Oferent.

10. Zastrzeżenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania konkursu bez podania przyczyny;
 • zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

11. Zawarcie umowy dzierżawy.

Umowa zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zamknięcia konkursu.

                                                                                  Dyrektor

                                                                                       Kościerskiego Domu Kultury

                                                                                                 im. J. Wybickiego

                                                                            Jan Dittrich

 

Kościerzyna, dnia 22 maja 2024 roku

 

Do pobrania i wydruku:  jpg:  strona 1, strona 2, strona 3

Do pobrania i wydruku: pdf   oferta - gastronomia 2024